Sjekkliste for deg som vil bestå teoriprøven

piler treffer blink illustrerer sjekkliste for teoriprøven
Dette er en sjekkliste som inneholder flere hundre spørsmål til temalisten fra Statens vegvesen, som er grunnlaget for den offisielle teoriprøven. Spørsmålene er inndelt i bolker og følger det samme oppsettet som temalisten. Vi anbefaler at du leser hele teoriboka grundig og deretter øver på spørsmålene i vår sjekkliste. Siden dette er en ganske omfattende sjekkliste, kan det være lurt å konsentrere seg om en bolk av gangen. Du kan hake av de spørsmålene du vet svaret på, og deretter fokusere på de punktene du må lese mer på. Når du har kontroll på alle spørsmålene i en bolk, kan du gå videre til neste, fram til du er klar til den virkelige prøven. Og hvis du har lyst til spørsmål og svar fra alle delene av pensum, kan du alltids kjøpe tilgang til de billige teoriprøvene våre. Lykke til!
1 Framkommelighet

Valg av fart; sikt, veiforhold

Hvem er ansvarlig for å holde forsvarlig fart? Hva avgjør hvilken fart som er forsvarlig? Bør man alltid kjøre så fort som fartsgrensen sier? Hva er forskjellen på generelle og spesielle fartsgrenser? Hva er den generelle fartsgrensen i tettbygde strøk og utenfor tettbygde strøk? Når skal farten tilpasses i forbindelse med et nytt fartsgrenseskilt? Kan man kjøre så sakte man vil overalt? Hva er fartsgrensen i et gatetun? Hvorfor bør man ha lavere, jevn fart når man passerer en hest i veien? Hva er bevegelsesenergi? Hva er friksjonskraft (veigrep) nødvendig for? Hva er avgjørende for hvor godt veigrepet er? Hva skjer med veigrepet når man spinner eller hjulene låses? Hva er svingkraft, og hvilken sammenheng har den med farten? Hva må man gjøre for å ha god sikt? Hva er blindsone? Hvorfor er det en utfordring å oppdage tohjulinger i trafikken?

Slippe fram

Hvorfor bør man noen ganger slippe fram store kjøretøyer (f.eks. i kryss)? (Se også punkt 2 i del 9 for spørsmål om å gi fri vei)

Forventet adferd fra andre

Hva innebærer “samhandling” i trafikken? Hva menes med “bilkjøringens ABC”? Hvordan kommuniserer man med andre i trafikken? Hvorfor bør man kjøre med sikkerhetsmargin?

Å kjøre forbi

Hvordan bruke veioppmerkingen som hjelp når man skal avgjøre om man skal kjøre forbi? Hvilken side skal man som hovedregel kjøre forbi på? Hvilke unntak finnes fra dette? Hva må man vurdere før man kjører forbi noen? Hvorfor er der så viktig å beregne god nok avstand? Hvordan gjennomfører man en forbikjøring? Hvorfor er det så viktig å gi tegn i forbindelse med en forbikjøring? Hvor stor del av strekningen (i prosent/brøk) bør man i utgangspunktet ha til selve forbikjøringen? Hvor lang kan forbikjøringsstrekningen bli når man skal kjøre forbi et vogntog? Hvem har vikeplikt når du skal kjøre forbi en hindring på din side av veien? Er det forsvarlig å kjøre forbi rett før en jernbaneovergang? Hvorfor er det noen ganger forbudt å foreta en forbikjøring? Hvor er det forbudt å foreta forbikjøringer? Hva betyr et forbikjøring-forbudt-skilt? Finnes det andre skilt som angir at det kan være farlig å foreta en forbikjøring? Hvilke farer er forbundet med forbikjøringer? Vinner man mye tid på å kjøre forbi en annen bil?

Å bli forbikjørt

Hva skal man gjøre når man blir forbikjørt av andre? Hva skal man ikke gjøre? Hvordan kan du forutse at noen kan komme til kjøre forbi deg? Hvilken side kan syklister kjøre forbi på?

Fletting og feltskifte

Hva går flettereglen ut på? Hvem har vikeplikt ved fletting? Hva må man huske når man skal skifte felt? Hvordan kommuniserer man at man skal skifte felt?

2 Fører og eiers ansvar (formelle forhold)

Registering av kjøretøy, vognkort

Hvordan registerer man en bil? Hvordan avregistrerer man en bil? Hvordan omregistrerer man en bil? Hva er beviset for at bilen er registrert? Hvilke opplysninger finnes på vognkortet? Hva er forskjellen på del 1 og del 2 av vognkortet? Når kan man kjøre med prøveskilter?

Eierforhold

Hvilket ansvar har bileieren med hensyn til registering? Hvilke andre ting må eieren gjøre for at bilen skal følge myndighetenes krav?

Førerkortforhold

Hvilke krav stilles til de som skal få førerkort klasse B? Hvordan søker man om førerkort? Når må selve førerkortet fornyes? Hva vil det si å ha førerkortet på “prøve”? Hvor lenge har man førerkortet på prøve? Hva skjer hvis man gjør noe galt og mister førerkortet i prøveperioden? Hvilke førerkortklasser finnes? Er det samme krav for alle førerkortklassene?

Forsikring og økonomiske forhold

Hvilken forsikring må alle biler ha? Hva er kaskoforsikring? Hva er ansvarsforsikring, og hva dekker den? Hva blir ikke dekket av ansvarsforsikringen? Hva menes med “bonus” og “bonus-tap”? Hva menes med “delt erstatsningsansvar”? Når kan man få redusert erstatning i forbindelse med en skade? Når kan det være at man må betale tilbake til forsikringsselskapet etter en skade?

Vilkår for å øvelseskjøre

Hvilke krav stilles til den som øvelseskjører? Hva må man ha med seg når man øvelseskjører? Hvilke krav stilles til ledsageren? Hvem regnes som fører av kjøretøyet under øvelseskjøringen? Hvilken ekstra utrustning må bilen ha når man øvelseskjører?

Offentlige reaksjoner ved overtredelse

Hva menes med at bilkjøring ikke er en privatsak? Hvordan kan man bli straffet av myndighetene? Kan man bli straffet for promillekjøring hvis man trodde man var edru? Hva er straffen for promillekjøring? Hva menes med “subjektivt og objektivt ansvar” i forbindelse med skade? Hva menes med “prikkbelastning”? Hvordan fungerer prikkesystemet når man har førerkortet på prøve? Hva er “forenklet forelegg”? Hva er eksempler på overtredelser som kan medføre fengselsstraff? Hva er “sperrefrist”? Hva vil skje hvis årsavgiften ikke betales? Kan lovbrudd i trafikken få andre konsekvenser i tillegg til straffen fra myndighetene?

Pliktmessig avhold

Hva menes med “pliktmessig avhold”?

3 Kjøring under spesielle forhold

Kjøring i mørke, tunnel

Hvilke utfordringer er knyttet til mørkekjøring?Hvilken kjørestil bør man ha når det er mørkt? Hva er det viktigste du kan gjøre for å kjøre sikkert i mørket? Hvilke lys skal man bruke når det er mørkt? I hvor stor grad bør man bruke fjernlys? Kan gode lys erstatte dagslys? Når skal man bruke parkeringslys? Hvorfor bruke parkeringslys? Når skal man skifte fra fjernlys til nærlys når det kommer en motgående bil? Når skal man skifte tilbake til fjernlys igjen? Hvorfor er det ikke nødvendigvis riktig å skifte fra fjernlys til nærlys med en gang man ser en motgående bil? Når skal man skifte fra fjernlys til nærlys når man tar igjen bilen foran? Hvilke faktorer ved frontruten og billysene kan gjøre mørkekjøring ekstra utfordrende? Hvor lang er siktstrekningen ved mørkekjøring? Hva er typiske ulykker ved mørkekjøring? Hvorfor er det risikofylt å foreta en forbikjøring i mørket? Hvorfor tror ofte fotgjengere at bilføreren har sett dem lenge før bilføreren faktisk har oppdaget dem? Hvordan kan man redusere at man blir blendet av motgående trafikk?
Hvor lang tid trenger øyet på å vende seg en mørk tunnel når man kommer fra sollys? Hvordan kan man redusere denne tiden? Hva bør man være obs på ved tunnelåpninger? (Se også del 8 for å få flere spørsmål om tunneler)

Vanskelige siktforhold

Hva fører til dårlige siktforhold? Hva er tåkelys?

Vanskelige føreforhold

Hva kan utgjøre vanskelige føreforhold? Hvordan tilpasser man seg vanskelige føreforhold? Hva er forskjellen på veigrepet på sommerføre og vinterføre? Er det som regel tryggest å følge hjulsporene på grusveier og på vinterføre?  Hva er eksempler på fornuftige ting man bør ha i bilen om vinteren?

Glatt føre, våt veibane

Hvordan bør man kjøre når det er glatt? Hva er underkjølt regn? Hva menes med “vannplaning”? Hvordan unngår man det? Hvordan påvirkes bremselengdene på glatt føre? Hvilke andre ting enn snø, is og vann kan gjøre veien sleip? Hvorfor bør man være spesielt varsom når man kjører i skyggepartier om våren og høsten? Hvorfor er det være lurt å prøvebremse når det er glatt?

4 Mennesket i trafikken

Sansemessige begrensninger, syn, hørsel, vurdere fart

Hvilken sans er den viktigste når man kjører bil? Hva er forskjellen på skarpsyn og sidesyn? Hvordan skal man bruke synet/blikket i trafikken? Hvorfor bør man se langt fram? Hva brukes hørselen til når man kjører? Hva brukes luktesansen til når man kjører? Er det lett å feilbededømme ens egen og andres fart og avstand (f.eks. ved forbikjøring)? Hva er “fartsblindhet”? Hvordan motvirke fartsblindhet?

Sanse, oppfatte, avgjøre og handle

Hva går bilkjøring/kjøreprosessen ut på? Hvilke sanser brukes ved bilkjøring? Hvorfor er det viktig å skille mellom det som er vesentlig, og det som et uvesentlig, ved bilkjøring? Hva kreves for å oppfatte situasjoner i trafikken? Hva menes med “sanse, oppfatte, avgjøre og handle”? Hvordan blir man god til å utføre handlingene riktig? Hvilke ting påvirker bilkjøringen negativt? Hva er “uoppmerksomhetstid” og “reaksjonstid”?

Eldre, uføre, barn

Hvorfor og hvordan tar man spesielt hensyn til eldre og uføre? Hvorfor og hvordan tar man spesielt hensyn til barn? Hvordan ta hensyn til en som går med hvit stokk og/eller førerhund? Regnes de som bruker elektrisk rullestol, som “gående” når de bruker kjørebanen?

Tretthet, sykdom, rus, distraksjoner

Hva vil det si å “være skikket til å kjøre”? Hva vil gjøre en uskikket? Hva er eksempler på distraksjoner? Hva kan distraksjoner føre til? Kan medisiner gjøre en uskikket til å kjøre?Hva betyr en rød trekant på medisinpakken? Hva betyr “blandingsrus”? Hva er promillegrensen i Norge? Hvordan virker alkohol og andre rusmidler på kroppen? Hvilken innvirkning har dette på ulykkesrisikoen? Er det andre konsekvenser knyttet til dette? Er bakrus og bilkjøring en farlig kombinasjon? Har man lov til å bruke mobiltelefonen når man kjører? Hva skjer med hjernen hvis man bruker telefonen under kjøring? Hvordan er en trøtt bilfører i trafikken? Hva er typiske tegn på at man holder på å sovne? Hva skal man gjøre hvis man er søvnig bak rattet?

Vegtrafikkloven §3, grunnreglen for trafikk

Hva går grunnregler for trafikk ut på? Hvem gjelder den? Hva menes med “hensynsfull, aktpågivende og varsom”? Hvordan tar man hensyn til gående og syklende?

5 Plassering av kjøretøy

Sikkerhetssoner

Hvilken avstand bør man ha til tohjulinger ved forbikjøring? Hvilken avstand bør man ha til veiarbeidere langs veien?

Reaksjonslengde, bremselengde, stopplengde

Hva er reaksjonslengde?  Hva er bremselengde?  Hva er stopplengde? Hva påvirker hvor lang reaksjonslengden blir? Hvor lang blir bremselengden når man dobler farten? Hvor lang blir bremselengden på vinterføre og vått føre kontra sommerføre og tørr vei? Hvilken innvirkning bør kunnskap om stopplengde ha på bilkjøringen?

Tydelig kjøremåte på flerfeltsvei, i rundkjøringer og enveiskjøring

Hvordan kjøre tydelig på flerfeltsvei? Hvordan kjøre tydelig i rundkjøring? Hvordan kjøre tydelig i enveiskjørt vei? Kan det være farer forbundet med å legge seg i venstre felt på en enveiskjørt vei? Hvilke informasjon bør man skaffe seg når man nærmer seg en rundkjøring?  Hvem har man vikeplikt for før man kjører inn i en rundkjøring? Hvem har man vikeplikt for når man er inne i rundkjøringen? Hva er forskjellen på høyre og venstre felt når begge feltene går i samme retning? Hvordan kjører man riktig i rundkjøringer?

Veikryss, signal og tegn

Hvordan skal man plassere seg i et kryss? Hvordan kommuniserer man tydelig til andre hvor man skal i et kryss? Hva er forskjellen på tegn og signal? Hvorfor skal man bruke dette?Når skal man sette på blinklysene før man skal svinge? Når er det tillatt å bruke lydhorn (fløyte)? Er det tillatt å blinke med lysene (lyshorn)? Kan man gi informasjon til medtrafikanter på andre måter enn tegn og signal? Kan det være grunn til å være spesielt obs selv om man har grønt lys i et kryss? Vet du hvordan store kjøretøyer kjører i et kryss, slik at du kan ta nødvendig hensyn? Kan det være en utfordring å se noen kjøretøyer i kryss? Hvorfor skal man plassere seg godt til høyre når bilen foran planlegger en venstresving i et kryss?

Bred vei, smal vei, kollektivfelt, bruk av ulike kjørefelt

Hvilket kjørefelt skal man som regel bruke når det er flere kjørefelt i kjøreretningen? Når skal man bruke venstre felt? Hva kan avsløre at man kjører på en bred vei eller en smal vei? Hva avgjør hvor mange kjørefelt en vei har? Hva er poenget med felt for fartsøkning og fartsreduksjon? Hva er sambruksfelt? Hva Hvem kan bruke kollektivfeltet? Hva er reversible kjørefelt? Hvorfor er det viktig å være spesielt obs når man kjører på en 3-feltsvei der 2 av feltene går i motsatt retning?

Avstand til kjøretøyet foran

Hvorfor er det viktig å holde god nok avstand? Hva menes med “tresekundersregelen”? Når bør man beregne mer enn 3 sekunder?

6 Regulering av trafikk

Politi, lyssignal, skilt, skiltgrupper, veioppmerkingen, trafikkregler

Hva er rangordningen mellom politi, skilt, lyssignal og trafikkregler? Hva betyr de forskjellige lyssignalene (også lyssignalene for kollektivtrafikk, gående og syklende)? Hva skal man rette seg etter hvis trafikklyset slutter å virker eller blinker gult? Hva betyr kjørefeltsignalene? Hvilke skiltgrupper finnes? Hva betyr de forskjellige skiltene? Hva betyr det hvis et skilt har gul bakgrunn? Hvor lenge gjelder fartsgrenseskilt? Hva betyr det hvis det står 2 fartsgrenseskilt (1 på hver sin side av veien)? Hva betyr fartssoneskilt? Når oppheves et slikt skilt? Hvor lenge før en fare settes det normalt opp et fareskilt? Hva er “underskilt”? Hvilken type veimerking finnes? Hva betyr pilsignal og hjelpepil når det gjelder trafikklys? Hva skal man gjøre hvis man har kjørt inn i et kryss og lyset skifter til rødt før man har forlatt krysset? Når skal man stoppe på gult lys? Kjenner du til at veippmerking, skilt og trafikkregler kan være annerledes i andre land (f.eks. Sverige og Danmark)? Hva et forskjellen på gul og hvit veioppmerking (tofargesystemet)? Hva er forskjell på kjørefeltlinje, sperrelinje og kombinert linje, og hva betyr disse linjene? Hvs betyr hvit stiplet kantlinje? Hvordan angis sperreområde, og hva betyr det? Hvordan ser en vikelinje og en stopplinje ut? Hva betyr doble gule varsellinjer? Hvor lenge gjelder skiltet om kollektivfelt?

Stans og parkering

Hva er forskjellen på stans og parkering? Har man parkert selv om man sitter i bilen? Hvilke skilt angir stans og parkering? Hvilke opplysninger om stans og parkering kan gis på underskilt? Hvor kan man parkere i forhold til et trikkespor? Hva kan være farene ved å parkere i kjørebanen? Hvor er det forbudt å stanse og parkere? Hvor er det tillatt å stanse, men ikke parkere? Hvor gjelder et parkering-forbudt-skilt fra og til langs veien? Vet du hva underskilter med piler betyr? Hvordan angis en tidsavgrensning for et parkering-forbudt-skilt? Hva betyr røde tall i den forbindelse? Hva betyr soneskilt med parkering forbudt? Hva skal man gjøre hvis man kommer borti en annen bil på parkeringsplassen?

Spesielle regler for motorvei

Hvem kan ikke kjøre på motorvei? Hva er forskjellen på motorvei og motortrafikkvei? Er det lov til å stanse eller parkere der? Er det lov til å rygge eller snu der? Hva er et fartsøkningsfelt? Hvordan skal man kjøre i et fartsøkningsfelt? Hvordan skal man kjøre på motorveien når noen er i fartsøkningfeltet? Hva er et fartsreduksjonsfelt? Hvordan skal man kjøre der?

Jernbaneplanovergang

Hvorfor må man være spesielt observant når man krysser en slik overgang? Hvilke skilt gjelder på slike steder, og hva betyr de? Hvilke lyssignaler gjelder, og hva betyr de? Kan man stole blindt på lyssignalene og bommene? Hva betyr det når ringerklokkene begynne å ringe? Hvilket gir bør man bruke når man krysser overgangen, og hvordan bør man kjøre? Hvor langt foran planovergang skal det minst være for at man har lov til å stanse eller parkere, og hvorfor?

7 Teknisk om kjøretøy herunder lasting

Forskriftsmessig og forsvarlig stand

Hva er forskjellen på forskriftsmessig og forsvarlig stand? Kan man kjøre en bil som ikke er i forskriftsmessig stand, til nærmeste verksted? Hva er EU-kontroll? Hvem har ansvaret for at den blir utført? Hvem har ansvaret for at bilen er i forskriftsmessig og forsvarlig stand før kjøringen starter og under kjøringen?

Bremser, hjul, dekk, styring, lys

Hva er fordelen med ABS-bremser? Hvordan oppleves ABS-bremser når de brukes? Hva er ulempen med ABS-bremser? Hva menes med “bremsekretser”? Hva er “bremselengde”? Hvilke faktorer avgjør hvilke dekk (sommerdekk/vinterdekk) man skal kjøre med? Når er det påbudt å bruke vinterdekk? Når er det piggdekkforbud i Norge? Hvorfor bør man ikke bruke piggfrie vinterdekk på sommerføre? Hvilke opplysninger finner man på dekket? Hvor finner man opplysninger om hvilke hjul bilen skal ha? Hva er forskjellen på hjul og dekk? Hva kan feil lufttrykk, ubalanserte hjul og dårlig dekkmønster føre til? Hva er fordelene og ulempene med piddekk og piggfrie dekk? Hvilke krav stilles til mønsterdybde? Kan man ha dekk med ulike egenskaper på samme aksel? Hva er sammenhengen mellom dekkmønster og vannplaning? Hvilke lys er påbudt? Hvilke lys skal være på om dagen? Hvor langt skal nærlys og fjernlys lyse opp veien? Hva betyr trekantet rød refleks bak på et kjøretøy? Hva kan skje med lysene hvis bilen er tungt lastet bak?   Hvilke krav stilles til bilens bremser? Hva menes med “bremsekraftforsterker”, og når virker den? Hvordan aktiveres parkeringsbremsen på forskjellige biler? Hva menes med dødgang på rattet? Hva kan være grunnen til at bilen ikke holder stø kurs? Hva menes med understyring og overstyring, og hva kan være grunnen til det? Hva er servostyring? Hvilke krav stilles til bilens styreegenskaper? Hva menes med ESP? Hva menes med “selvoppretting” av rattet?

Sikkerhetsutstyr

Hva er forskjellen på aktiv og passiv sikkerhet? Hva er poenget med hodestøtten? Kan sikkerhetsutstyr gjøre at man kan kjøre så fort man vil eller unnlate å følge så godt med i trafikken? Hvilket sikkerhetsutstyr kan det være lurt å ha i bilen?

Varselinnretninger

Hvorfor skal man bruke varseltrekant? Når skal varseltrekanten ikke settes opp bak bilen? Er det påbudt å ha varseltrekant og refleksvest i bilen? Når skal man bruke refleksvest? Hva betyr en rød kontrollampe på instrumentpanelet? Hva betyr en gul lampe?

Tilhenger, lasting av bil og tilhenger

Hvor tung henger kan man dra med førerkort klasse B? Hva er den høyeste tillatte vogntogvekten? Hvor fort kan man kjøre med henger? Når er det nødvendig å merke lasten? Hvordan gjør man det? Kan noe av lasten stikke ut fra noen av sidene på hengeren? Hvordan laster man en tilhenger riktig? Hvordan sikret man lasten? Hva menes med bevegelsesenergi? Hvilken sammenheng er det mellom bevegeldesenergi og farten? Hva skal man utstyre bilen med hvis man drar en stor skaphenger som reduserer sikten? Hvordan kan billysenes retning påvirkes av en tilhenger? Hva menes med “tillatt totalvekt”, “aktuell totalvekt” og “egenvekt”? Hvor finner man informasjon om vektbegresningene? Hva menes med “vogntog” når man snakker om tilhengere? Hva er “kuletrykk”? Endres bilens kjøreegenskaper når man trekker en henger? Hvis tilhengeren er over 750 kg, hvor høy er da tillatt totalvekt for hele vogntoget? Hva er poenget med førerkort klasse BE? Hva går “campingvognregelen” ut på? Hva må man huske når man med tilhenger skal krysse eller kjøre inn på en en vei og man har vikeplikt? Hva må man huske når man med tilhenger skal foreta skarpe svinger?

8 Trafikkulykker, uhell og miljø

Sikring av skadested, tunnel, førstehjelp

Hvordan sikrer man skadestedet? Hvordan utfører man førstehjelp? Når skal man bruke refleksvest? Når skal man slå på nødsignallys? Hva skal man gjøre hvis det oppstår en ulykke i en tunnel? Hva skjer når man tar i bruk et brannslukkingsapparat i en tunnel?  Hvilke  opplysninger gis ved åpningen til tunneler? Hvordan forlater man tunnelen til fots?  Hva er poenget med havarilommer i en tunnel? Hva skal man gjøre hvis det blinker rødt ved åpningen til en tunnel? Hvorfor kan det være lurt å høre på den radiokanalen som oppgis på skilt i tunnelen? Hva bør man være spesielt obs på ved tunnelåpninger i utkantstrøk om sommeren?  Hvorfor bør man bruke tunnelens nødtelefon ved en ulykke? Hvorfor bør man ikke forta en forbikjøring ved en tunnelåpning?  Hvordan forhindrer man dugg på frontruten i en tunnel?

Plikter ved ulykker, ulykke som samfunnsproblem, årsak til ulykker

Hva er ofte årsaken til dødsulykker? Cirka hvor mange dør i trafikken i Norge hvert år? Cirka hvor mye koster en dødsulykke samfunnet? Hva kjennetegner en god bilfører? Hva går nullvisjonen ut på? Hvorfor er det så viktig å ha risikoforståels og risikovurdering? Hvorfor skal alle alltid bruke bilbelte?  Hvilke plikter har man ved ulykke? Hva kan bli straffen hvis du ikke hjelper til i forbindelse med enn ulykke der din hjelp er nødvendig? Hvem skal stoppe for å hjelpe til? Hva bør man ha med seg i bilen for å være forberedt på enn ulykke? Hvilken aldersgruppe har størst ulykkesrisiko? Hvorfor kan frihetsfølelse ved landeveiskjøring være problematisk når man er ung? Hva skjer med hjernen i puberteten og fram til man er 25-30 år? Hvorfor har unge sjåfører størst ulykkesrisiko? Hva kan man gjøre for å unngå å krasje med tohjulinger? Hvilke faktorer er ofte inne i bildet når unge blir drept i trafikken? Hvorfor er det viktig at du ikke lar andre få påvirke deg til å kjøre for fort eller ta sjanser?  Hvorfor er det viktig å forutse mulige farer i trafikken? Hvordan kan man redusere risikoen for å bli påkjørt bakfra?  Hvorfor kan det være farlig å havne utenfor asfaltkanten, og hvordan bør man reagere i en slik situasjon?

Bilkjøring og miljø

Hvorfor er mange biler miljøsyndere? Hva gjør CO2-gasser med miljøet? Hvordan kan feil lufttrykk ha innvirkning på miljøet? Hvilken sammenheng er det mellom piggdekk og luftkvalitet? Hvem har ansvaret for å redusere ulykker og miljøproblemer. Hva gjør bilens katalysator? Hvorfor skal man ikke la bilen stå på tomgang unødig?  Er det sammenheng mellom bilvedlikehold og miljøet? Hvilke mer miljøvennlige alternativer finnes til bilen? Hvordan kan man kjøre miljøvennlig?

9 Vikeplikt

Trafikkreglene: § 7 om vikeplikt

Hva menes med vikeplikt? Hva menes med høyreregelen? Hvilke skilt angir vikeplikt? Hvem har vikeplikt hvis veien er for smal til at begge kjøretøyene kan passere samtidig? Hvorfor er det viktig å se seg for både til høyre og til venstre når man skal svinge til høyre inn på en forkjørsvei? Har man vikeplikt for trafikk i begge retninger når man kommer til et vikepliktskilt?  Hvem har vikeplikt når man snur (vender) i trafikken? Har man vikeplikt når man rygger? Hvordan viser man generelt sett at man har tenkt å overholde vikeplikten? Hvem har vikeplikt hvis kollektivfeltet stopper og går over i vanlig kjørefelt? Når har man vikeplikt for syklister? Hvem har vikeplikt hvis hindringen er på din side av veien?  Når har man vikeplikt for fotgjengere? Gjelder vikeplikten for fotgjengere også på forkjørsvei? Hvorfor må man være særlig obs på vikeplikten for tohjulinger? Hvilke vikepliktregler gjelder for rundkjøringer? Hvor har man vikeplikt for andre trafikanter, i tillegg til i vanlige kryss? Når har man vikeplikt for passasjerer som skal av/på trikken?

§ 10 om fri vei

Hvem skal man gi fri vei til? Gjelder dette selv om man er på forkjørsvei og utrykningskjøretøyet kommer fra en sidevei? Hvordan gir fri vei når man er på en vei med to felter i kjøreretningen og det er kø i begge feltene?  Skal man alltid gir fri vei til trikken? Hvorfor gi fri vei til trikken?

Vike- og stoppskilt

Hvordan ser vike- og stoppskilt ut? Hva betyr stopp-skiltet? Betyr vikepliktskilt at den kryssende veien er forkjørsvei?

Rygging

Hvem har man vikeplikt for når man rygger? Hva er viktig å huske på når man rygger? Hva skal man gjøre hvis det er dårlig sikt når man rygger? Hvorfor kan det være lurt å parkere bilen slik at man slipper å begynne kjøringen med å rygge? Hvilken side av veien bør man rygge på når man skal rygge gjennom en sving man ikke har oversikt over? Hvorfor er det å snu ofte bedre enn å rygge?

Buss og busslomme

Er det lov å parkere i en busslomme? Hva bør man være obs på når man kjører forbi en buss som står i en busslomme? Når har man vikeplikt for en buss som vil ut fra en holdeplass?

Ønsker du spørsmål OG svar fra alle delene av temalisten? Kjøp tilgang til alle spørsmålene våre!